جزییات وام ۳۰۰ میلیونی اعلام شد

جزییات وام ۳۰۰ میلیونی اعلام شد