جزییات وام ۷۰ میلیون تومانی به خانوارها

جزییات وام ۷۰ میلیون تومانی به خانوارها