مصوبات حمایت بانکی فقط برای مشاغل «به‌شدت آسیب دیده»‌ است

مصوبات حمایت بانکی فقط برای مشاغل «به‌شدت آسیب دیده»‌ است