چرا وام ازدواج پرداخت نمی شود؟

چرا وام ازدواج پرداخت نمی شود؟