وام ودیعه مسکن زوجین چه شد؟

وام ودیعه مسکن زوجین چه شد؟