وام ۵۰ میلیونی بانک ملی ایران

وام ۵۰ میلیونی بانک ملی ایران