کدام قراردادهای اجاره مشمول وام ودیعه می شود

کدام قراردادهای اجاره مشمول وام ودیعه می شود