پرداخت وام رسالت 1۰۰میلیونی

پرداخت وام رسالت 1۰۰میلیونی در تمام استان البرز