پرداخت وام رسالت 60 میلیونی

پرداخت وام رسالت 60 میلیونی در اصفهان