پرداخت سرمایه تا 700 میلیون

پرداخت سرمایه تا 700 میلیون در تهران