پرداخت سرمایه به دارندگان خطوط ۰۹۱۲

پرداخت سرمایه به دارندگان خطوط ۰۹۱۲ در تمام استان تهران