70 میلیون امتیاز وام بانک رسالت

70 میلیون امتیاز وام بانک رسالت در تمام استان همدان