واگذاری امتیاز وام بانک رسالت

واگذاری امتیاز وام بانک رسالت در اصفهان