پرداخت سرمایه با سند ملکی

پرداخت سرمایه با سند ملکی در تهران