پرداخت وام از ۵۰میلیون تا ۵ میلیارد

پرداخت وام از ۵۰میلیون تا ۵ میلیارد در تهران