وام بانکی تا ۶۰ درصد اسناد مسکونی

وام بانکی تا ۶۰ درصد اسناد مسکونی در تمامی شهر های ایران