واگذاری امتیاز ۴۰۰ میلیونی بانک رسالت

واگذاری امتیاز ۴۰۰ میلیونی بانک رسالت در تمام استان اصفهان