پرداخت سرمایه تا 200 میلیارد در20روز

پرداخت سرمایه تا 200 میلیارد در20روز در تمام استان آذربایجان شرقی