پرداخت سرمایه از ۶۰م الی ۱۰میلیارد

پرداخت سرمایه از ۶۰م الی ۱۰میلیارد در كرج