اعطای وام فقط با سفته با سود کم

اعطای وام فقط با سفته با سود کم در تمامی شهر های ایران