پرداخت سرمایه از ۶۰م تا 10 میلیارد

پرداخت سرمایه از ۶۰م تا 10 میلیارد در كرج