سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی

سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی در مشهد