وام بانکی با سند ملکی از ۱۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد

وام بانکی با سند ملکی از ۱۰۰ میلیون تا ۴ میلیارد در تمامی شهر های ایران