وام ۲۰۰ میلیونی با سود ۵ درصد

وام ۲۰۰ میلیونی با سود ۵ درصد