پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی

پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی به بازنشستگان تامین اجتماعی