وام ۲۰۰ میلیونی مسکن با سود ۴ تا ۹ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله

وام ۲۰۰ میلیونی مسکن با سود ۴ تا ۹ درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله