وام ۲۰۰میلیونی با سود ۴تا۹ درصد و بازپرداخت ۲۰ساله

وام ۲۰۰میلیونی با سود ۴تا۹ درصد و بازپرداخت ۲۰ساله