وام 700میلیونی با بهره 4درصد

وام 700میلیونی با بهره 4درصد