وام کارفرمایی بدون بهره ۲۰ میلیارد ریالی

وام کارفرمایی بدون بهره ۲۰ میلیارد ریالی