وام قرض الحسنه 200 میلیونی به چه کسانی پرداخت می شود؟

وام قرض الحسنه 200 میلیونی به چه کسانی پرداخت می شود؟