زمان واریز وام یک میلیونی کرونا مشخص شد

زمان واریز وام یک میلیونی کرونا مشخص شد