پرداخت وام یک میلیون تومانی بدلیل تعطیلی 2 هفته ای کرونا

پرداخت وام یک میلیون تومانی بدلیل تعطیلی 2 هفته ای کرونا