وام ۲۵۰ میلیونی به مشاغل با سفته

وام ۲۵۰ میلیونی به مشاغل با سفته در تمامی شهر های ایران